Договір приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику

ДОГОВІР (оферта)

про надання послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД САФАЛАТ» (далі – Оператор) щодо укладення Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Оператору належить інформаційно-телекомунікаційна система http://utender.com.ua, доступ до якої здійснюється через мережу Інтернет за адресою: http://utender.com.ua(далі - Електронний майданчик), яка призначена для забезпечення процесів закупівель в державному і корпоративному (приватному) секторі, дозволяє проводити різні види торгових процедур, як на закупівлю, так і на продаж товарів і послуг, і включає в себе сам програмний продукт, ідею, сайт, супутні послуги щодо оплати та повідомлень, безпеки, супутнє програмне забезпечення та інше. Електронний майданчик може використовуватися для участі у публічних закупівлях. Оператор відповідає критеріям оператора авторизованого електронного майданчика, встановленого чинним законодавством.

1.3. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) електронного майданчика (надалі – Користувач). Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом проведення першої попередньої оплати Послуг, відповідно до п. 3.4. Договору.

1.4. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: http://utender.com.ua і діє до моменту відкликання Оферти Оператором. Оператор має право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Електронний майданчик за вказаною в п. 1.2 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор повідомляє Користувачів про зміни в умови Оферти та/або відкликання Оферти через особистий кабінет, або е-mail розсилкою за адресою Користувача. Моментом ознайомлення Користувача з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Користувача відповідно до умов цього Договору. 1.5. Користувач використовує Електронний майданчик на свій власний страх і ризик. Інформація та послуги Електронного майданчику надаються «як є». Оператор не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі і за відповідність інформації та послуг меті Користувача, окрім випадків відповідальності, прямо передбачених чинним законодавством.

1.5. Надання послуг Електронного майданчика регламентується цим Договором, Законами України: «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі по тексту -Порядок), а в випадках прямо не передбачених нормативними актами - Регламентом роботи електронного майданчика (далі також - Регламент), який в даному випадку матиме перевагу. В разі неоднозначного трактування тих чи інших норм перевага надається трактуванню Оператора.

1.6. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», в період тимчасовий окупації Договір не може бути укладений з суб`єктами господарювання з місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території.

1.7. В цьому Договорі терміни вживаються у значенні, визначеному законодавством України та Регламентом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Оператором послуг з реєстрації Користувача, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур державних і комерційних закупівель (далі - Послуги) на Електронному майданчику, відповідно до обраних та оплачених Користувачем тарифів Оператора, які розміщені за адресою: http://utender.com.ua(далі – Тарифи).

2.2. Приймати участь у закупівлях Користувач зможе після проходження процедури реєстрації на Електронному майданчику. Реєстрація Користувача на Електронному майданчику здійснюється одним із способів ідентифікації/авторизації, визначених Кабінетом міністрів України або іншими нормативними документами, в т.ч. але не виключно положеннями та регламентами адміністраторів центральних баз даних, на яких авторизовано Електронний майданчик.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Надання послуг за цим Договором є оплатним.

3.2. Ціна Договору становить вартість усіх Послуг, наданих Оператором та оплачених Користувачем згідно з Тарифами, які розміщені у відповідних розділах Електронного майданчика.

3.3. Тарифи та перелік послуг за цим Договором можуть змінюватись Оператором в односторонньому порядку. Користувач, у разі незгоди з переглянутими Тарифами, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новими Тарифами.

3.4. Оплата послуг здійснюється на умовах повної передоплати у безготівковому порядку, відповідно до рахунків, виставлених Оператором. Рахунки виставляються електронними каналами зв'язку, в тому числі засобами Електронного майданчику, електронною поштою тощо.

3.5. У разі необхідності, Користувач може внести авансовий платіж на свій аналітичний рахунок у Електронному майданчику. У цьому випадку оплата кожної наступної послуги Оператора буде здійснюватись шляхом списання внесеного авансового платежу. Авансовий платіж може бути проведений на будь-яку зручну для Користувача суму.

3.6. Акт виконаних робіт (наданих послуг) формується у електронному вигляді, шляхом самостійного завантаження Користувачем з особистого кабінету в Електронному майданчику, після розкриття електронною системою закупівель пропозицій (тендерних пропозицій) по відповідній закупівлі. Акт виконаних робіт (наданих послуг) може бути додатково оформлений сторонами у письмовому вигляді - в такому разі зацікавлена Сторона роздруковує у двох екземплярах Акт (Користувач з Особистого кабінету, Оператор з даних Електронного майданчику), та направляє його засобами поштового зв'язку іншій стороні. Сторона, яка отримала Акт, повинна якнайшвидше підписати обидва примірники і один відправити поштою за адресою іншої Сторони. Акт виконаних робіт (наданих послуг) формується у скороченому вигляді, без деталізації наданих послуг, і містить дані про вартість і обсяг наданих послуг. Деталізація наданих послуг (виконаних робіт) на бажання Користувача може бути надана Користувачу у вигляді звіту за відповідний період шляхом надання відповідної інформації в Особистому кабінеті з можливістю роздруківки.

3.7. Користувач має право на повернення грошових коштів, сплачених авансом на свій аналітичний рахунок, і не використаних ним для оплати послуг Оператора на момент такого повернення. Грошові кошти повертаються Оператором в безготівковому порядку за письмовою заявою Користувача, в якій Користувач має вказати банківські реквізити для повернення. Повернення грошових коштів здійснюється в строк не більше ніж 15 робочих днів з дня отримання Оператором відповідної заяви Користувача. З суми, що належить до повернення вираховуються витрати на ведення справи клієнта, що становлять 35% від суми повернення.

3.8. Обов'язки Оператора вважаються належним чином виконаними, а Послуги вважаються такими, що надані в належному обсязі та належної якості у відповідному періоді, якщо Користувачем не надано письмових обґрунтованих зауважень до якості чи обсягу наданих послуг в строк до трьох робочих днів після дня формування Електронним майданчиком Акту виконаних робіт ( наданих послуг) за відповідний період у Особистому кабінеті Користувача в Електронному майданчику. В разі наявності зауважень Користувача, які свідчать про неповне або неякісне надання послуг Оператором, Оператор розглядає такі зауваження в строк до десяти робочих днів з дня їх отримання, та надає мотивовану відповідь або надсилає новий Акт виконаних послуг за відповідний період з врахованими зауваженнями.

3.9. Оператор, в установлені чинним законодавством строки, надає Користувачам, які є платниками ПДВ і повідомили Оператора про це шляхом надання відповідної інформації в Особистому кабінеті, або іншим шляхом, податкові накладні. В зв'язку з тим, що даний Договір передбачає довготривалу співпрацю сторін, надання послуг Оператором базується на постійній основі та має безперервний (або ритмічний) характер, відповідно до п.201.4 ст.201 Податкового кодексу Оператор буде надавати Користувачам зведені податкові накладні. Якщо Користувач планує використання послуг Оператора рідше ніж раз на місяць, за зверненням Користувача (до моменту надання послуг) Оператор надасть такому Користувачу податкову накладну звичайної форми.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Правила користування Електронним майданчиком є обов'язкові до виконання користувачами. Ці правила визначені Регламентом та оприлюднюються на сайті Оператора.

4.2. Оператор зобов'язується:

4.2.1. Надавати послуги відповідно до рівня акредитації Електронного майданчика Оператора.

4.2.2. Забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

4.2.3. У тому числі Оператор забезпечує: - рівний доступ до участі в закупівлях; - підтвердження особи користувача за допомогою способів ідентифікаці під час розміщення будь-якої інформації в електронній системі закупівель; - надіслання повідомлень учаснику та відображення їх у його кабінеті на Електронному майданчику;

4.2.4. Забезпечувати безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу, зокрема, можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією про проведення закупівлі між електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого органу, за умов безперебійного функціонування веб-портала Уповноваженого органу;

4.2.5. Захист інформації щодо публічних закупівель та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист має забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

4.2.6. Електронний майданчик Оператора має відповідати в залежності від рівня акредитації встановленим вимогам до інформаційно-телекомунікаційної системи, здатної розміщувати відповідну кількість оголошень про проведення процедури закупівлі в день.

4.2.7. У тому числі Електронний майданчик має забезпечувати: - наявність основних і резервних інформаційно-телекомунікаційних систем, що створені з використанням сучасних технологій, технічних засобів та програмних рішень, які забезпечують функціонування та відмовостійкість роботи Електронного майданчику; - загальнодоступних засобів телекомунікацій, що не обмежують участі учасників у процедурах закупівлі та доступу користувачів до інформації про закупівлі; - можливості здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету; - інструкції з детальною інформацією про користування таким електронним майданчиком, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в тендерах. Інструкція повинна бути розміщена на сайті Оператора українською мовою;

4.3. Оператор має право:

4.3.1. вимагати від Користувача усунення порушень умов цього Договору та Регламенту;

4.3.2. у випадках порушення Користувачем положень Регламенту, та/або умов цього Договору, включаючи, але не виключно: порушення умов оплати, надання та поширення інформації, невиконання обов'язків та застережень, передбачених цим Договором тощо та/або у випадках, передбачених діючим законодавством України, застосовувати до Користувача та/або уповноважених представників Користувача заходи фінансового та/або технічного впливу, в тому числі шляхом відключення або технічного блокування доступу Користувача до Електронного майданчику;

4.3.3. достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором та/або Регламентом;

4.3.4. без будь-яких зобов'язань перед Користувачем, змінювати або припиняти функціонування Електронного майданчика або видаляти (тимчасово або остаточно) дані, надані Користувачем;

4.3.5. здійснювати інформаційні розсилки іншим користувачам Електронного майданчика, з використанням інформації про товари та послуги, наданої Користувачем;

4.3.6. обробляти і відображати на своїх сторінках наданої Користувачем Інформації, включаючи її структурування, редагування, об'єднання, поділ, перекомпонування, переклад текстової частини Інформації на іноземні мови, інші операції тощо;

4.3.7. відповідно до наданої Користувачем інформації здійснювати рекламу товарів та послуг, розміщених у Електронному майданчику на власний розсуд, зокрема: обробку наданого контенту, включаючи його структурування, редагування, об'єднання, поділ, перекомпонування і здійснювати інші операції, а також переклад текстової частини контенту на інші мови;

4.3.8. в разі отримання від третіх осіб повідомлень про порушення Користувачем прав інтелектуальної власності під час користування Електронним майданчиком самостійно видалити з Електронного майданчику спірну інформацію;

4.3.9. отримувати інформацію про географічне розташування Користувача, про використовуване ним комп'ютерне обладнання (та його компоненти), програмне забезпечення тощо. Користувач підтверджує свою згоду на надання зазначеної інформації Оператору;

4.3.10. у разі надання Користувачем неправдивої, неточної та неповної інформації, або відмову в підтримці цієї інформації в актуальному стані призупинити або припинити доступ Користувача до Електронного майданчику;

4.3.11. здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти користувача, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також комісію про такі випадки;

4.3.12. на власний розсуд і без згоди Користувача передати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам. У такому випадку, цей Договір зберігає свою дію для Користувача, а права і обов'язки Оператора переходять до правонаступника;

4.3.13. передбачити можливість надання додаткових послуг Учаснику, у тому числі на платній основі. 4.4. Користувач зобов'язується:

1. 4.4.1. ознайомитись з Регламентом та дотримуватись його вимог. У відповідності з цим Договором Користувач зобов'язаний надати Оператору інформацію (документи), необхідну для ведення бухгалтерського та податкового обліку Оператора. Користувач зобов'язаний надавати на вимогу Оператора необхідні документи та інформацію (в т.ч. завірені копії в паперовому вигляді) та підтримувати зазначену інформацію у актуальному стані;

2. 4.4.2. нести персональну відповідальність за порушення вимог законодавства та/або прав та законних інтересів третіх осіб, вчинені ним під час користування Електронним майданчиком (в т.ч. шляхом розповсюдження/розміщення недостовірної/неправдивої інформації тощо);

3. 4.4.3. в разі незгоди Користувача із внесеними Оператором до Договору змінами та доповненнями, він зобов'язаний припинити користування Електронним майданчиком з дати набуття чинності такими змінами. Продовження користування Користувачем Електронним майданчиком після оприлюднення зміненої редакції Договору розуміється як прийняття Користувачем усіх умов нової редакції Договору; 4.4.4. без отримання попереднього письмового дозволу Оператора не передавати свої права та обов'язки за цим Договором, в тому числі не передавати особистий пароль доступу до захищених розділів Електронного майданчику третім особам;

3.4.5. без отримання попереднього письмового дозволу Оператора не поширювати інформацію, розміщену у Електронному майданчику або програми Електронного майданчика, цілком або частинами. Поширення інформації або програм Електронного майданчика, цілком або частинами, без письмового і попереднього дозволу Оператора є порушенням авторських прав Оператора.

3.5. Користувач має право:

4. 4.5.1. використовувати Електронний майданчик в рамках виконання цього Договору та вимагати від Оператора усунення порушень умов цього Договору в разі їх обґрунтованої наявності;

5. 4.5.2. запитувати у Оператора інформацію (документи), необхідну для ведення бухгалтерського та податкового обліку Користувача;

6. 4.5.3. під час використання Електронного майданчика Користувачу надаються, зокрема, такі права: - розміщувати інформацію у Електронному майданчику, в тому числі фото, зображень, текстів і інших матеріалів (далі - «Інформація»); - відображати і редагувати у Електронному майданчику інформацію про компанію Користувача, включаючи назву компанії, її місце розташування, пропоновані товари і послуги, контактні дані і т.д; - розміщувати інформацію про продукти та послуги, редагувати і відображати опис і специфікації пропонованих товарів і послуг у Електронному майданчику; - розміщувати інформацію про торги, що дозволяє публікувати і проводити торги на закупівлю товарів і послуг, визначати переможця, забезпечувати процес укладення договорів на поставку товарів та послуг; - приймати участь у закупівлях вартість яких встановлена діючим законодавством у сфері закупівель; - використовувати інші сервіси Електронного майданчику.

7. 4.6. При роботі в Електронному майданчику Користувачу та/або уповноваженим представникам Користувача забороняється: - розміщення, відправка, передача або будь-які інші способи публікації інформації і матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть та/або дискримінацію будь-яких осіб, заклики до повалення влади, посягання на державний суверенітет України тощо; - видача себе за іншу фізичну або юридичну особу, або представника фізичної чи юридичної особи без достатніх на те прав і повноважень, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів, щодо яких в Електронному майданчику розміщується інформація; - копіювання, розсилка, публікація або використання іншим чином інформації та/або результатів інтелектуальної діяльності розміщених в Електронному майданчику, без письмового дозволу Оператора; - розміщення, відправка, передача або будь-який інший спосіб публікації в Електронному майданчику інформації та матеріалів про товари і послуги, які Користувач не має права пропонувати до продажу, рекламувати або робити доступною згідно із законом. У разі, якщо законодавство держави, на території якого знаходиться Користувач, містить обмеження або заборону на пропозицію певних товарів і послуг, Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання вимог такого законодавства при розміщенні їм інформації та матеріалів про товари і послуги в Електронному майданчику; - розміщення, відправка, передача або будь-який інший спосіб публікації інформації і матеріалів, які порушують будь-який охоронюваний законом патент на винахід, корисну модель, або промисловий зразок, товарний знак, комерційну таємницю, копірайт або інші права інтелектуальної власності та/або авторські та суміжні права третіх осіб; - порушення законодавства України або норм міжнародного права.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИПАДКИ ЗВІЛНЕННЯ СТОРІН ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

5.4. Користувач несе відповідальність за дії уповноважених представників Користувача та співробітників, які мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник з її провини) до Електронного майданчику, до електронного профілю Користувача та/або його Уповноваженого представника, до апаратних засобів, програмного та інформаційного забезпечення Електронного майданчику, особистих ключів та інших засобів, як за свої особисті.

5.5. Оператор не несе відповідальність за невчасне оновлення даних, пов'язане із нерегулярною роботою веб-портала Уповноваженого органу. Оператор не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Замовником або отриманої з веб-портала Уповноваженого органу

5.6. Оператор не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була заподіяна Користувачу під час використання ним та його працівниками (представниками) Електронного майданчику, в т.ч. але не виключно за: наслідки використання інформації, розміщеної в Електронному майданчику для торговельних, кредитних і інших бізнес операцій; наслідків здійснення будь-яких операцій та стану їх виконання між Користувачами; за будь-який збиток, який може бути нанесений комп'ютерам Користувача і даним Користувача в результаті використання Електронного майданчику; за достовірність рекламної інформації, якість рекламованих товарів, робіт та послуг Користувача; за прямі або непрямі збитки, а також будь-які інші збитки, отримані в результаті використання або неможливості використання Електронного майданчику; нанесення шкоди в результаті несанкціонованого доступу третіх осіб до профілю та ресурсів Користувача; дії будь-яких третіх осіб щодо Користувача, вчинені під час використання Електронного майданчику тощо.

5.7. Оператор не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути заподіяна Користувачу та/або третім особам у разі невиконання або неналежного виконання Користувачем умов цього Договору та чинного законодавства України під час користування Електронним майданчиком. 5.8. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель.

5.8. Користувач несе відповідальність за збереження інформації та допуск третіх осіб до Електронного майданчику.

5.9. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання викликане дією непереборної сили («форс-мажор») надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До них в т.ч. віднесені масові заворушення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками тощо.


6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі спори та розбіжності, пов`язані з Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно чинного законодавства України.


7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

7.1. Акцепт Оферти Користувачем, здійснений відповідно до пунктів 1.3., 3.4. Договору, зумовлює укладення Договору на умовах Оферти.

7.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) календарний рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається пролонгований на кожний наступний рік.

7.3. Договір може бути припинений: - у будь-який час за згодою Сторін; - за ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони; - за ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору; - з інших підстав, передбачених цим Договором.

7.4. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, крім випадків порушення Користувачем зобов`язань відповідно до п. 4.4 цього Договору, Оператор повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Оператор не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку та в строки, установлені цим Договором, не була отримана на та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Користувачем.

8.2. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору. Якщо Користувач Електронного майданчику не згоден із внесеними змінами та доповненнями, він зобов'язаний припинити використання Електронного майданчику. Фактичне використання Користувачем Електронного майданчику означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, в тому числі внесеними в нього змінами, незалежно від часу початку користування Електронним майданчиком.

8.3. Сторони узгодили, що надані Користувачем Оператору дані не є персональними у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», так як надані добровільно для оприлюднення в Електронному майданчику за ініціативою Користувача і можуть копіюватися будь-якими засобами третіми особами.

8.4. Оператор гарантує надання інформації як щодо Користувача, так і щодо його діяльності лише в випадках прямо передбачених Законами України.

8.5. Усі додаткові відомості містяться в затвердженому регламенті Товариства.

8.6. Цей Договір не створює будь-яких відносин представництва, агентських, франчайзингу, посередництва, партнерства, спільної діяльності, трудових відносин.

8.7. При цитуванні матеріалів Електронного майданчику, включаючи захищені авторські твори, посилання на Електронний майданчик є обов'язковим.

8.8. Користувач підтверджує свою згоду на обробку персональних даних у базі даних Електронного майданчику відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-УІ зі всіма змінами та доповненнями до нього з метою реалізації цивільно-правових відносин на весь період розміщення інформації в базі даних Електронного майданчику. Користувач цим погоджується на передачу Електронним майданчиком його персональних даних невизначеному колу третіх осіб - відвідувачів Електронного майданчику. Оператор здійснює фізичні, електронні, адміністративні та технічні заходи безпеки проти несанкціонованого розкриття, зміни, використання персональних даних користувачів. Користувач справжнім підтверджує, що дана згода є належним письмовим повідомленням про включення його персональних даних до бази даних Електронного майданчику і не вимагає надання Електронним майданчиком будь-якого окремого повідомлення.

8.9. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору шляхом його Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператору, що: - вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і при оформленні платіжних документів при оплаті Послуг; - укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: повністю ознайомився з умовами Договору та Регламенту Товариства що посвідчує той факт що повністю розуміє предмет Договору. - має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.


9. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА:


Оператор:

ТОВ “ТД Сафалат”

Адреса: 04128, м.Київ, вул.Стеценка, 19/91

тел./факс: (067)630-00-55

Код ЄДРПОУ: 38804446

ІПН: 388044426591

Р/р № 26008056218948

в ПАТ КБ “ПриватБанк” м. Київ,

МФО 380269

Директор _____ Іценко В.М.

М.П.